Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hợp tác xã - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hợp tác xã - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-019034-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng