Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ sang tỉnh khác - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ sang tỉnh khác - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-136597-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng