Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của cty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của cty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-062566-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh; PC13-Công an tỉnh (nếu việc thay đổi địa chỉ liên quan đến thay đổi con dấu)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng