Thủ tục hành chính: Đăng ký Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-076995-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng