Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-082064-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng