Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-261287-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh;
Cách thức thực hiện: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Văn phòng Phát triển kinh tế hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng