Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-122237-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng