Thủ tục hành chính: Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Khánh Hòa

Thông tin

Số hồ sơ: T-KHA-BS80
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Quản lý đất đai
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính (xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận). Trong đó:
+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 12 ngày;
+ Cơ quan Thuế: 03 ngày.
- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính (cấp Giấy chứng nhận mới). Trong đó:
+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 09 ngày;
+ Cơ quan Thuế: 03 ngày;
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày;
+ Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng