Thủ tục hành chính: Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-085728-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ ST-25/HĐ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng