Thủ tục hành chính: Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS149
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hoàn chỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng