Thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã hợp nhất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã hợp nhất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-116544-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế họach huyện Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính – Kế Họach huyện Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gia giải quyết là 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng