Thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-013848-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng