Thủ tục hành chính: Đăng ký khai Sinh cho trẻ em bị bỏ rơi - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai Sinh cho trẻ em bị bỏ rơi - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-099106-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 03 giờ chiều thì viết giấy hẹn trả hồ sơ khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi vào ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng