Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-224786-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng