Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động dạy nghề - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-012856-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ sở dạy nghề
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng