Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-206366-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Lạng Sơn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng