Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-212287-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: hòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc giám hộ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng