Thủ tục hành chính: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS316
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành quản lý chuyên ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ Sở Tài chính hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 1. Trường hợp không phải giải trình: 04 ngày, tính theo ngày làm việc (tính theo dấu công văn đến) kể từ ngày nhận Biểu mẫu đảm bảo các nội dung theo quy định.
2. Trường hợp phải giải trình:
* Trường hợp tại phần giải trình lý do điều chỉnh giá, tổ chức, cá nhân đưa ra các lý do không phù hợp, không liên quan đến việc tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thì tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu, Phòng Giá báo cáo lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân không được áp dụng mức giá đăng ký. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu này hoặc phải thực hiện lại nghĩa vụ đăng ký giá theo đúng quy định;
* Trường hợp Biểu mẫu có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm làm cho mức giá đăng ký tăng hoặc giảm (trừ trường hợp quy định trên) thì tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu, Phòng Giá báo cáo lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu chưa đáp ứng yêu cầu, lý do điều chỉnh giá chưa rõ ràng, nội dung phải thực hiện lại và thông báo thời hạn gửi bản giải trình cho Sở Tài chính. Bản giải trình được nộp theo quy trình tiếp nhận Biểu mẫu quy định tại Bước 1, trình tự thực hiện.
- Thời hạn để tổ chức, cá nhân giải trình và gửi văn bản giải trình đến Sở Tài chính tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình cho đến ngày Sở Tài chính tiếp nhận Biểu mẫu nhận văn bản giải trình của tổ chức, cá nhân tính theo dấu công văn đến của Sở Tài chính hoặc ngày gửi ghi trong thư điện tử của tổ chức, cá nhân;
- Thời hạn để Sở Tài chính rà soát nội dung văn bản giải trình tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của Sở Tài chính;
- Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính có thẩm quyền tiếp nhận văn bản giải trình, nếu Sở Tài chính không có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình lại thì tổ chức, cá nhân điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất trong văn bản giải trình (nếu có);
- Trường hợp tổ chức, cá nhân giải trình chưa đúng với yêu cầu của Sở Tài chính, tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản giải trình, Sở Tài chính có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình lại. Việc giải trình lại thực hiện theo quy trình của giải trình lần đầu quy định;
- Sau 03 (ba) lần giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu, Sở Tài chính có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo mức giá trước khi thực hiện đăng ký giá.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biểu mẫu đăng ký giá (có dấu xác nhận của Sở Tài chính).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng