Thủ tục hành chính: Đăng ký Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158 và 6159: 1996) - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158 và 6159: 1996) - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-054200-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không qui định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Vào sổ đăng ký Mãu số 03 Thông tư số 04/2008
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng