Thủ tục hành chính: Đăng ký di chuyển đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký di chuyển đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS847
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Gíây giới thiệu di chuyển Nghĩa vụ quân sự Đăng ký di chuyển vào sổ danh sách đăng ký công dân Sẵn sàng nhập ngũ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng