Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-BS84
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện hoặc tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất nếu có nhu cầu
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các huyện Kiên Hải, Phú Quốc và các xã đảo huyện Kiên Lương, thị xã Hà Tiên thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Thời gian trích lục, trích đo không tính vào thời gian xử lý hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng