Thủ tục hành chính: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-BS27
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng