Thủ tục hành chính: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128543-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố; Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thành phố; Chi cục Thuế huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng