Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp không phải xin phép - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp không phải xin phép - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128251-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng