Thủ tục hành chính: Đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-261195-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo và công bố danh sách tổ chức chào bán thuộc phạm vi quản lý trên trang hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng