Thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-009214-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký mẫu dấu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng