Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, bổ sung dấu nghiệp vụ - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-145428-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Quản lý con dấu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng