Thủ tục hành chính: Đăng kí dự thị, đăng kí xét tuyển (thí sinh tự do hoặc vãng lai) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng kí dự thị, đăng kí xét tuyển (thí sinh tự do hoặc vãng lai) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-065367-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Khi có thông báo trúng tuyển của các trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng