Thủ tục hành chính: Đăng kí chuyển nghề khai thác thủy sản - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng kí chuyển nghề khai thác thủy sản - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-046190-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ nguyên liệu thủy sản Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng