Thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin, trích lục, bản sao trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp thông tin, trích lục, bản sao trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS165
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin, trích lục, bản sao từ Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng