Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8028/TC/TCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8028 TC/TCT NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Trả lời Công văn số 1089/XD ngày 4/7/2001 của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam về việc thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, Điều 1 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10; điểm 3, Điều 4 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; điểm 3, điểm 6 Mục III phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ ngày 21/6/2001 của Tổng cục Hải quan, thì: Thời hạn nộp thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa (theo quy định của Quyết định số 0556/2000/TT-BTC ngày 3/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu) là 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp. Nếu quá thời hạn nộp thuế theo quy định thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế theo Luật định, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam được biết và thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)