Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/TT-ĐKKD

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 1993

 

CÔNG VĂN

CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 37/TT-ĐKKD NGÀY 24-6-1993VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 17-CP VÀ THÔNG TƯ 03/TT-BN

Kính gửi: Trọng tài kinh tế tỉnh

Để thực hiện Nghị định số 17-CP ngày 23-12-1992 của Chính phủ về quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt ngày 27-3-1993 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/TT-BNV.

Nay Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn Trọng tài kinh tế tỉnh thực hiện một số điểm có liên quan như sau:

1- Đối với các doanh nghiệp mới xin thành lập - Theo thông tư 472/PLDC-KT ngày 20-5-1993 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty thì Sở quản lý ngành là đầu mối tiếp nhận hồ sơ để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép thành lập.

Vì vậy đối với các doanh nghiệp xin kinh doanh nghề đặc biệt Sở quản lý ngành phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an để công an xem xét cấp giấy chứng nhân -ANTT trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép thành lập. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh vẫn giao cho Trọng tài kinh tế tỉnh làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ thì Trọng tài kinh tế tỉnh tiếp tục đảm nhận công việc này.

2- Đối với các doanh nghiệp kinh doanh nghề đặc biệt đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Trọng tài kinh tế tỉnh có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận An ninh trật tự gửi cho Công an tỉnh để Công an tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự cho các doanh nghiệp đó. Trường hợp một doanh nghiệp nào đó bị cơ quan Công an từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự thì Trọng tài kinh tế tỉnh cùng với cơ quan Công an lập biên bản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết theo Nghị định 17-CP và Thông tư 03-TT/BNV.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc Trọng tài kinh tế tỉnh trao đổi với cơ quan Công an và báo cáo Trọng tài kinh tế Nhà nước để phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết.

 

Lê Tài

(Đã ký)