Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 309/LĐTBXH-TL
Về việc thẩm định đơn giá tiền lương năm 2001 đối với DNNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 309/LĐTBXH-TL NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 2001 VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2001 ĐỐI VỚI DNNN

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt

Căn cứ quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt:

1. Tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 28/CP trong năm 2000 theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/LĐTBXH-TT, Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/3/2001.

2. Năm 2001 trên cơ sở định mức lao động đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ, các doanh nghiệp xây dựng đơn giá tiền lương và thẩm định, ra quyết định trước ngày 30/4/2001.

Đối với các doanh nghiệp không xây dựng và đăng ký định mức lao động theo đúng quy định thì sẽ không giao đơn giá tiền lương và quỹ lương thực hiện của doanh nghiệp được quyết toán tối đa trên cơ sở số lao động thực tế có mặt, hệ số lương cấp bậc bình quân của công nhân, viên chức theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

3. Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương năm 2001, các doanh nghiệp căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh được tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương được thẩm định năm 2000.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các cơ quan và đơn vị chức năng thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)