Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3962-TC/TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3962 TC/TCT NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC HẠCH TOÁN TIỀN THUẾ LỢI TỨC ĐƯỢC GIẢM

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Cụcthuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Luật thuế lợi  tức và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước;
Để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích đầu tư, Nhà nước đã tạo điều kiện cho các công ty, xí nghiệp bằng cách miễn, giảm thuế lợi tức dưới các hìnhthức như sau:
- Miễn thuế cho các cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm từmiền xuôi lên miền núi.

- Miễn thuế lợi tức 6 tháng kể từ khi đi vào sản xuất thửcho các sản phẩm sản xuất thử theo quy định tại Thông tư số 55/TT-LB ngày 12tháng 10 năm 1992 của Liên bộ Tài chính - Uỷ ban khoa học Nhà nước (nay là BộKhoa học Công nghệ và Môi trường).

- Miễn thuế các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hợp đồngdịch vụ khoa học theo Thông tư số 55/TT-LB kể trên.

- Giảm thuế lợi tức cho cơ sở mới thành lập.

- Giảm thuế lợi tức cho hoạt động sản xuất kinh doanh ởnhững vùng khó khăn.

- Giảm thuế lợi tức cho cơ sở sản xuất và một số ngành cầnkhuyến khích đầu tư nếu có đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư chiềusâu mà mang lại hiệu quả cao hơn so với trước.

- Giảm thuế lợi tức theo quy định Nghị định số 29/CP ngày12/5/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tưtrong nước.

Để thống nhất thực hiện hạch toán số tiền thuế lợi tức đượcmiễn, giảm theo các trường hợp kể trên thì việc miễn giảm thuế lợi tức phải cóquyết định của cơ quan có thẩm quyền và toàn bộ số tiền thuế lợi tức được xử lýmiễn, giảm phải hạch toán tăng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và thực hiện nộpthu sử dụng vốn theo chế độ quy định (áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước).

Đề nghị các Bộ, các ngành, Cục thuế các tỉnh, thành phốhướng dẫn các đơn vị thực hiện theo tinh thần trên.

 

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn về việc hạch toán tiền thuế lợi tức được giảm

  • Số hiệu: 3962-TC/TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/11/1996
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Mộng Giao
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/11/1996
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản