Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2324/LĐTBXH-TL

Hà Nội , ngày 06 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2324/LĐTBXH-TL NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 28/6/2001, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu có Công văn số 331/CV-UB đề nghị Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính bổ sung xã Sĩ Pa Phìn, huyện Mường Lay vào danh sách các xã biên giới, hải đảo được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/TT-LB ngày 25/01/1994 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

Xã Sĩ Pa Phìn có 41 km đường biên giới chung với nước CHDCND Lào, là xã mới được thành lập, tách ra từ xã Chà Nưa theo quy định tại Nghị định số 40/NĐ-Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ đã được hưởng phụ cấp đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 02/TT-LB nói trên từ tháng 4/1997 đến tháng 12/2000. Ngày 18 tháng 1 năm 2001, Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn bổ sung các xã được hưởng phụ cấp đặc biệt thì xã Sĩ Pa Phìn không thuộc phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu là hợp lý và dự thảo công văn trả lời. Đề nghị Bộ Tài chính tham gia ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh văn bản trả lời.

 

Lê Huy Đồng

(Đã ký)