Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3163/LĐTBXH-TL
V/v chế độ phụ cấp đặc biệt

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 811/TCVG-TC-HCSN ngày 27/8/2003 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bình Phước về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay chế độ phụ cấp đặc biệt vẫn đang được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 02/LB-TT ngày 25/01/1994 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Tài chính.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xin thông báo để Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bình Phước được biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân