Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9974/TC-TCT
V/v thuế nhập khẩu đối với  tài sản chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH UNILEVER BESTFOODS Việt Nam
 - Công ty Cổ phần kem Ki Do

 

Trả lời công văn số 76/03/UBF/PL ngày 30/7/2003 của Công ty TNHH UNILEVER BESTFOODS Việt Nam và công văn số 01-7/CV-2003 ngày 01/7/2003 của Công ty Cổ phần kem Ki Do về thuế nhập khẩu đối với việc chuyển nhượng tài sản, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ; Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ; Điểm 7, Mục I, Phần D, Mục II, Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, thì:

1- Công ty TNHH UNILEVER BESTFOODS Việt Nam chuyển nhượng (thanh lý tài sản) cho Công ty Cổ phần kem Ki Do, trước đây Công ty đã được miễn thuế nhập khẩu nay thuộc đối tượng phải truy thu thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đã được miễn.

2- Trường hợp Công ty Cổ phần kem Ki Do thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư phù hợp với quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước và tài sản của Công ty TNHH UNILEVER BESTFOODS Việt Nam chuyển nhượng cho là loại tài sản để tạo tài sản cố định nằm trong danh Mục tài sản cố định đầu tư mới của Dự án của Công ty, đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp thuận thì số tài sản cố định Công ty Cổ phần kem Ki Do được miễn thuế nhập khẩu. Công ty UNILEVER không phải tính và truy thu số thuế nhập khẩu đối với số tài sản chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần kem Ki Do thuộc Danh Mục được miễn thuế nhập khẩu theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của Công ty.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH UNIEVER BESTFOODS Việt Nam, Công ty Cổ phần kem Ki Do biết, liên hệ với Cục thuế để thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung