Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 981TCT/PCCS
V/v: hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền tại siêu thị

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 286/CT-AC ngày 22/2/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về đề nghị hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn bán lẻ in ra từ máy tính tiền tại các Siêu thị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7, Mục I, Phần B thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tiền để bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tại các cửa hàng, quầy hàng, siêu thị phải sử dụng hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền). Hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền do Bộ Tài chính phát hành hoặc tổ chức, cá nhân tự in đăng ký với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mẫu hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền phải có các chỉ tiêu như: tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị bán hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT. Hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên, liên 1: lưu, liên 2: giao cho khách hàng”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, tất cả các cơ sở kinh doanh có cửa hàng, siêu thị … sử dụng máy tính tiền để bán lẻ hàng hóa, dịch vụ thì đều phải sử dụng hóa đơn bán lẻ tự in sử dụng cho máy tính tiền. Hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền được sử dụng làm căn cứ tính thuế.

Đề nghị Cục thuế tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh có cửa hàng, siêu thị … sử dụng máy tính tiền để bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và có thông báo yêu cầu các đơn vị thực hiện việc đăng lý sử dụng hóa đơn bán lẻ tự in sử dụng cho máy tính tiền theo đúng quy định hiện hành. Đối với các cơ sở kinh doanh cố tình không chấp hành việc sử dụng hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền thì tiến hành xử phạt theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 981TCT/PCCS về việc sử dụng hóa đơn bán lẻ in ra từ máy tính tiền tại các siêu thị do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 981TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/04/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/04/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản