Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 45/BTC-TCT
V/v: hóa đơn bán ra không có tiêu thức địa chỉ người bán.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 57242/CT-HTr ngày 07/11/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về xử lý hóa đơn bán ra không có tiêu thức địa chỉ người bán, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4, Điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;”

“Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

3. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn.

b) Trách nhiệm

- Đảm bảo phần mềm tự in hóa đơn cung cấp cho một đơn vị tuân thủ đúng những quy định về tự in hóa đơn; không in giả hóa đơn trùng với các mẫu trong phần mềm đã cung cấp cho doanh nghiệp.”

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định:

“1. Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định.

b) Trường hợp tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung quy định bắt buộc như trên nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác (trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính) thì:

b.1) Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

b.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

b.3) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

b) Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.”

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế và công văn của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thì do lỗi hệ thống chương trình hóa đơn nên toàn bộ các hóa đơn thuế GTGT đầu ra của Ngân hàng thực hiện in ra vào thời gian từ 15/4/2014 đến 29/5/2014 đều bị lỗi mất tiêu thức địa chỉ đơn vị bán hàng với số lượng hóa đơn bị lỗi 18.847 hóa đơn.

Toàn bộ các hóa đơn bị lỗi thiếu tiêu thức địa chỉ đơn vị bán hàng, Ngân hàng đã thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra kỳ tính thuế tháng 4/2014 và tháng 5/2014. Hóa đơn đã được giao cho khách hàng thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào.

Đây là lỗi do nguyên nhân khách quan về mặt vận hành công nghệ. Ngay sau khi phát hiện lỗi phía Ngân hàng và đối tác đã nỗ lực để khắc phục lỗi trên và hệ thống in hóa đơn đã hoạt động bình thường.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế theo trình bày của Cục Thuế và đơn vị, Bộ Tài chính có ý kiến:

1. Chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hội sở chính và các chi nhánh) và khách hàng được sử dụng số hóa đơn GTGT của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hội sở chính và các chi nhánh) đã lập và in ra vào thời gian từ 15/4/2014 đến 29/5/2014 bị thiếu tiêu thức địa chỉ đơn vị bán hàng để hạch toán doanh thu, chi phí và kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào.

2. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hội sở chính và các chi nhánh) có trách nhiệm thông báo bằng văn bản thỏa thuận đến khách hàng đã nhận hóa đơn bị thiếu tiêu thức “Địa chỉ đơn vị bán hàng” để bổ sung chỉ tiêu “Địa chỉ đơn vị bán hàng” đối với các hóa đơn nêu trên (Kèm theo danh sách chi tiết các hóa đơn bị lỗi).

3. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hội sở chính và các chi nhánh) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các hóa đơn đã lập và thông tin điều chỉnh cho các hóa đơn nêu trên.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hội sở chính và các chi nhánh), Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Sao Thủy số 1 căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn để xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 45/BTC-TCT năm 2015 về hóa đơn bán ra không có tiêu thức địa chỉ người bán do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 45/BTC-TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/01/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/01/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản