Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 949TCT/PCCS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 07/CT-TTHT ngày 5/1/2005 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk hỏi về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Được giảm 50% số thuế phải nộp trong phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩu trong năm tài chính đối với nhà đầu tư có doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước”.

Tại Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: “1.5. Năm miễn thuế, giảm thuế được xác định phù hợp với Kỳ tính thuế. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ Kỳ tính thuế cơ sở kinh doanh bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các Kỳ tính thuế trước chuyển sang)”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Mục III Danh Mục A (ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) có doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước thì sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian giảm thuế được tính từ Kỳ tính thuế cơ sở kinh doanh bắt đầu có thu nhập chịu thuế không bao gồm số lỗ các Kỳ tính thuế trước chuyển sang.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 949TCT/PCCS về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước do Tổng cục thuế ban hành

  • Số hiệu: 949TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 31/03/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/03/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản