Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 92TCT/ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế TNDN đối với các hoạt động không quy định trong Giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1235/CTBT-QLDN ngày 26/10/2004 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn ưu đãi về thuế TNDN đối với trường hợp Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long Vina Hsin Gon có các hoạt động không quy định trong Giấy phép đầu tư (thu mua thanh long để xuất khẩu) nhưng được UBND tỉnh Bình Thuận cho phép thực hiện.

Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 2037/GP ngày 21/02/1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Theo quy định tại Giấy phép Điều chỉnh số 2037/GPĐC1 cấp ngày 21/04/2000, doanh nghiệp được trồng thanh long xuất khẩu và các loại cây ăn quả khác.

Qua kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2001 đến năm 2003, cơ quan thuế đã gặp vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động thu mua thanh long để xuất khẩu. Tổng cục Thuế đã có công văn số 2633 TCT/ĐTNN ngày 19/08/2004 trả lời vấn đề này (xin xem bản đính kèm), theo đó, kể từ năm 2003 trở về trước, thuế suất thuế TNDN đối với các hoạt động không quy định trong Giấy phép đầu tư là mức thuế suất thông thường (25%). Tuy nhiên, Cục thuế tỉnh Bình Thuận tiếp tục có công văn giải trình, nêu rõ, hoạt động thu mua thanh long để xuất khẩu đã được UBND tỉnh Bình Thuận cho phép tại công văn số 325/UBBT-PPLT ngày 03/03/2000 (xin xem bản đính kèm) và việc Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long Vina Hsin Gon thu mua thanh long để xuất khẩu là nhằm thực hiện cam kết với UBND tỉnh Bình Thuận.

Để có căn cứ hướng dẫn Cục thuế tỉnh Bình Thuận và Công ty Vina Hsin Gon thực hiện, Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về việc áp dụng chính sách ưu đãi về thuế TNDN đối với Công ty Trồng và xuất khẩu thanh long Vina Hsin Gon đối với hoạt động thu mua thanh long để xuất khẩu (nằm ngoài Mục tiêu hoạt động được quy định trong Giấy phép đầu tư của Công ty và thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại, không thuộc diện khuyến khích đầu tư).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Bộ TC;
- Ban PC-CS, TCT;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 92TCT/ĐTNN về việc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hoạt động không quy định trong Giấy phép đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 92TCT/ĐTNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản