Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 902TCT/PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần giao nhận kho VF (ASACO).
22 Phạm Ngọc Thạch – Q3 – TP. HCM.

 

Trả lời công văn số 129/ASACO ngày 20/12/2004 của Công ty cổ phần giao nhận kho VF hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Công ty Cổ phần giao nhận kho vận VF chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần được cấp giấy phép kinh doanh ngày 24/12/2003, hoạt động kinh doanh từ ngày 1/1/2004; ngành nghề kinh doanh: Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận đường biển, đường không… thuộc Mục 10 Phần VI Danh Mục A ngành nghề lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 (dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa) được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Thời gian miễn, giảm thuế: Căn cứ tại Điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì Công ty được miễn 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

3. Về thủ tục để được miễn, giảm thuế: Căn cứ vào Điểm 2, Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì: Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV, Phần D Thông tư này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM.
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 902TCT/PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

  • Số hiệu: 902TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/03/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/03/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản