Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 8956/BTC-TCHQ
V/v: Thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC và Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thực hiện thống nhất Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 hướng dẫn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 ban hành tờ khai trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo; Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Về thẩm quyền tham vấn quy định tại điểm a khoản 5 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính được thực hiện như sau:

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tham vấn. Căn cứ tình hình thực tế, khả năng quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể phân cấp cho Chi cục trưởng thực hiện việc tham vấn đối với một số trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về việc tham vấn của Chi cục.

2. Hàng hóa thuộc các đối tượng sau không phải khai báo tờ khai trị giá:

a) Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005

b) Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

c) Hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán được xác định trị giá tính thuế theo trị giá khai báo quy định tại khoản 7, mục VIII, phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại điểm a, điểm b nêu trên nếu chuyển đổi loại hình nhập khẩu, hoặc phải nộp thuế nhập khẩu thì hướng dẫn doanh nghiệp khai tờ khai trị giá và xác định trị giá theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008.

3. Đối với các trường hợp không phải khai báo trên tờ khai trị giá thì không phải cập nhật dữ liệu vào chương trình GTT22 nhưng vẫn phải khai thác dữ liệu trên chương trình số liệu xuất nhập khẩu để thực hiện việc kiểm tra trị giá theo đúng quy định.

4. Đối với những trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải khai báo trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tự thiết kế, in ấn Tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu HQ/2008-TGTT và Phụ lục tờ khai trị giá HQ/2008-PLTG trên máy tính; hoặc hướng dẫn doanh nghiệp tự thiết kế theo đúng mẫu quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để sử dụng , không nhất thiết phải in tờ khai trị giá trên hai mặt giấy khổ A4, chữ đen, nền màu vàng có biểu tượng hải quan in chìm.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn