Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 784/TCT-CS
V/v thời hạn nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty vận tải đa phương thức

Trả lời công văn số 1177/2007/TC-KT ngày 19/12/2007 của Công ty vận tải đa phương thức hỏi về thời hạn nộp báo cáo tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.2, 3.5 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế quy định:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

Điểm 2, điểm 3, điểm 5 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là loại khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm.

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo mâu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

- Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm bao gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC .

+ Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

+ Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai.

Căn cứ các quy định trên:

- Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính (không bao gồm báo cáo tài chính quý) do đó Công ty chỉ phải nộp Tờ khai thuế TNDN theo quý theo mẫu số 01A/TNDN trong thời hạn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN theo năm bao gồm cả báo cáo tài chính năm và thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN (bao gồm cả báo cáo tài chính năm) cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp Công ty nộp báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm cho các cơ quan khác thì thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty vận tải đa phương thức biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Đà Nẵng;
- Vụ PC, CĐKT;
- Ban PC, TTTĐ, HT;
- Cục thuế Đà Nẵng;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương