Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 774/BXD-KTTC
V/v Rà soát định mức dự toán trong xây dựng cơ bản

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư và xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai rà soát hệ thống định mức dự toán trong xây dựng cơ bản đã được ban hành áp dụng thống nhất cũng như định mức chuyên ngành với nội dung:

- Soát xét sửa đổi hoàn chỉnh thành phần công việc, mức hao phí đối với những công việc đã được ban hành định mức.

- Xây dựng định mức bổ sung cho những công tác xây lắp có công nghệ thi công mới được áp dụng mà chưa có mức hao phí đề nghị Bộ Xây dựng thoả thuận ban hành áp dụng.

Kết quả soát xét sửa đổi, hoàn chỉnh, bổ sung định mức của các Bộ, Ngành, địa phương đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 1/12/2004.

Bộ Xây dựng sẽ làm việc với các Bộ, ngành, địa phương trong quý III năm 2004.

Kế hoạch làm việc với Bộ, ngành, địa phương nào Bộ Xây dựng sẽ gửi tới các Bộ, ngành, địa phương trong tháng 6/2004. Đề nghị các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

 

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng