Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3473/BCT-ĐL
V/v áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (NĐ 68/2019/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn chi tiết việc thực hiện NĐ 68/2019/NĐ-CP tại Phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Để xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, giá gói thầu xây dựng đối với các dự án đầu tư/công trình xây dựng chuyên ngành điện lực, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Các công trình xây dựng chuyên ngành điện lực áp dụng Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (QĐ 4970/QĐ-BCT) để xác định đơn giá, dự toán chi phí công tác lắp đặt, thi công theo từng mã hiệu định mức; thành phần chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí nhân công, chi phí máy thi công và chi phí vật liệu phục vụ công tác lắp đặt (vật liệu phụ), không bao gồm các loại vật tư, thiết bị thuộc đối tượng lắp đặt. Các công tác xây dựng không có trong QĐ 4970/QĐ-BCT (công tác đào, đắp hố móng; công tác đổ bê tông; công tác tháo dỡ cột điện; công tác tháo sứ, phụ kiện, dây dẫn v.v) áp dụng theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục kèm theo.

2. Bộ Công Thương chỉ ban hành Bộ định mức, không ban hành Bộ đơn giá cho công trình chuyên ngành điện lực. Các thành phần chi phí trong tổng mức đầu tư/dự toán xây dựng/dự toán gói thầu xây dựng/giá gói thầu xây dựng được thực hiện theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục kèm theo và các văn bản hướng dẫn liên quan của cấp có thẩm quyền khác.

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu các văn bản pháp quy hiện hành, đảm bảo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiệu quả và tiết kiệm. Văn bản này thay thế Văn bản số 9335/BCT-ĐL ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn áp dụng Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia;
- Các TCT điện lực: miền Bắc; miền Trung; miền Nam; Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 3473/BCT-ĐL ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương)

I. Các văn bản mới ban hành

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019, thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020, thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng (định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình, định mức dự toán xây dựng công trình, định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng...), có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020, thay thế các văn bản của Bộ Xây dựng công bố các Bộ định mức dự toán xây dựng công trình (Văn bản 1776/BXD-VP , 1777/BXD-VP , 1781/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007, và các văn bản bổ sung, điều chỉnh liên quan khác).

4. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

5. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020, thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

6. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020, thay thế Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

7. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

II. Các văn bản còn hiệu lực

1. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015.

3. Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương công bố định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp./.