Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 738/TCT-CS
V/v thuế tài nguyên và giảm thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 790/2007/CV-KLMNT ngày 19/10/2007 của Công ty TNHH 1TV Kim loại màu Nghệ Tĩnh hỏi về giá tính thuế tài nguyên thiếc và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về giá tính thuế tài nguyên:

Tại điểm 3.1, Mục II, Phần II Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP quy định: “3.1. Loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác, nhưng qua sàng tuyển, chọn lọc... mới bán ra, thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên là giá bán của sản phẩm đã qua sàng tuyển, phân loại trừ (-) các chi phí phát sinh ở khâu sàng tuyển, chọn lọc và quy đổi theo hàm lượng hay tỉ trọng để xác định giá tính thuế đơn vị là giá bán thực tế của tài nguyên khai thác chưa có thuế giá trị gia tăng.”, tại điểm 6, Mục II, Phần II quy định: “Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra mà sử dụng tài nguyên khai thác đưa vào làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác; tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nộp thuế theo kê khai, không chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định, thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên áp dụng theo giá do UBND cấp tỉnh quy định cho từng thời kỳ.

Cục Thuế tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Sở tài nguyên và môi trường tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình về giá cả thị trường tài nguyên tại địa phương và lập phương án điều chỉnh giá tính thuế trình UBND cấp tỉnh quyết định và báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). Khi giá bán của loại tài nguyên có biến động lớn (± 20%) thì phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên phải thông báo công khai giá tính thuế đơn vị tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế.”

Căn cứ nội dung hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH 1TV Kim loại màu Nghệ Tĩnh khai thác quặng thiếc và đưa vào quy trình sàng tuyển, chọn lọc, tuyển luyện thiếc thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán thiếc (-) trừ chi phí phát sinh ở khâu sàng tuyển, chọn lọc, tuyển luyện theo quy định. Trường hợp không có đủ căn cứ để xác định giá tính thuế tài nguyên thì áp dụng theo giá UBND tỉnh quy định cho từng thời kỳ.

2) Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Khoản 3, Điều 22 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 quy định: “Khai man thuế, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế theo quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, còn bị phạt tiền từ một đến năm lần số thuế gian lận; trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà còn vi phạm hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ quan thuế qua thanh tra phát hiện cơ sở kinh doanh kê khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng thì bị truy thu đủ số thuế giá trị gia tăng còn thiếu. Số thuế giá trị gia tăng bị truy thu không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế GTGT đầu vào quá thời hạn được kê khai, khấu trừ thuế được tính vào chi phí hợp lý theo hướng dẫn tại điểm 12.2, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH 1TV KLM Nghệ Tĩnh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT , CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 738/TCT-CS về việc thuế tài nguyên thiếc và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 738/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 31/01/2008
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/01/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản