Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 723/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Tân Kiên

Trả lời công văn số 1518/CV-KTTV ngày 15/01/2008 của Công ty TNHH Ngọc Tân Kiên đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Căn cứ điểm 4.3, Mục II, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với một số trường hợp cụ thể như sau: ''phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng đó''.

Theo các hướng dẫn trên, Công ty TNHH Ngọc Tân Kiên mua thùng phuy (bằng sắt, nhựa) đã qua sử dụng của các doanh nghiệp bán ra dưới dạng phế liệu, sau đó Công ty dùng hoá chất súc rửa sạch, gò sơn mới để bán thì thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm thùng phuy nêu trên thực hiện như sau:

- Đối với thùng phuy làm bằng thép dùng để chứa mọi vật liệu (trừ ga nén, ga lỏng) tuỳ theo dung tích thuộc nhóm 7309; 7310, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp trước thời điểm công văn này, Công ty TNHH Ngọc Tân Kiên khi bán hàng đã xuất hoá đơn khác với hướng dẫn trên, Công ty đã kê khai thuế GTGT đầu ra thì doanh nghiệp mua hàng kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng, không đặt vấn đề điều chỉnh lại.

Riêng loại thùng phuy dùng cho gia đình thuộc nhóm 7309, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Đối với thùng phuy bằng nhựa thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ngọc Tân Kiên biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương