Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 686/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1693/CT-TT&HT ngày 14/11/2007 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2.d.3 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp thanh toán như sau được coi là thanh toán qua ngân hàng: “Trường hợp hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng là trường hợp xuất khẩu hàng hoá (kể cả gia công hàng hoá xuất khẩu), dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi tắt là phía nước ngoài) nhưng việc thanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, tiền công gia công hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng phải có thêm thủ tục hồ sơ như sau:

* Phương thức thanh toán đối với hàng xuất khẩu bằng hàng phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

* Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ của phía nước ngoài;

* Tờ khai hải quan về hàng hóa nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

* Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

* Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm này”.

Trường hợp Chi nhánh Hải Phòng nhập khẩu hàng hoá của Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry ở Đài Loan, xuất khẩu hàng hoá cho Công ty Well Blest Corporation ở Đài Loan, Chi nhánh Hải Phòng uỷ quyền cho Công ty Well Blest Corporation ở Đài Loan là đơn vị mua hàng của Chi nhánh Hải Phòng chuyển tiền cho Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry là đơn vị bán hàng cho Chi nhánh Hải Phòng, nếu phương thức thanh toán như trên được các bên thoả thuận và được quy định tại hợp đồng và có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 1.2.d.3 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên, Chi nhánh Hải Phòng có xác nhận của từng công ty ở nước ngoài về số tiền đã thanh toán, số tiền còn phải thanh toán, khoản chênh lệch tiếp tục phải thanh toán phù hợp với hàng hoá thực tế xuất khẩu, thực tế nhập khẩu theo tờ khai hải quan thì được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hải Phòng được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương