Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 676/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 14263/CT-HTr ngày 8/10/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.16, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng thì hợp đồng nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện nghiên cứu phát triển giao thông áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Viện nghiên cứu phát triển giao thông;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, TTTĐ,PC;
- Lưu: VT, CS (3b) 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương